ژاپن سرگروه هشت کشور صنعتی جهان

پایاتاو کنترل تنها نماینده انحصاری برند یوشی تاکی ژاپن در ایران و خاورمیانه

77634500-77634950
شیر کنترل سه راهه

شیر کنترل سه راهه شیری است که با اعمال نیرویی غیر از نیروی دست عمل مینماید و میزان جریان که (actuator) سیال را در یک سیستم کنترل فرایندی تنظیم می کند. شیر کنترل شامل یک شیر است که به یک مکانیزم محرکه توانائی تغییر عنصر کنترل کننده سیال را دارد متصل می باشد. این تغییر بر مبنای سیگنالی است که از سیستم کنترل دریافت میشود. شیر کنترل سه راهه عنصر نهایی در لوپ کنترل است و نقش مهم و اساسی دریک صنعت فرایندی ایفا می نماید.

تله بخار

تله بخار از اجزای حیاتی سیستم بخار می باشد. اگر تله بخار به درستی کار نکند، یک منبع عمده اتلاف انرژی و آب است.