ژاپن سرگروه هشت کشور صنعتی جهان

پایاتاو کنترل تنها نماینده انحصاری برند یوشی تاکی ژاپن در ایران و خاورمیانه

77634500-77634950
شیر کنترل سه راهه

شیر کنترل سه راهه شیری است که با اعمال نیرویی غیر از نیروی دست عمل مینماید و میزان جریان که (actuator) سیال را در یک سیستم کنترل فرایندی تنظیم می کند. شیر کنترل شامل یک شیر است که به یک مکانیزم محرکه توانائی تغییر عنصر کنترل کننده سیال را دارد متصل می باشد. این تغییر بر مبنای سیگنالی است که از سیستم کنترل دریافت میشود. شیر کنترل سه راهه عنصر نهایی در لوپ کنترل است و نقش مهم و اساسی دریک صنعت فرایندی ایفا می نماید.

تله بخار

تله بخار از اجزای حیاتی سیستم بخار می باشد. اگر تله بخار به درستی کار نکند، یک منبع عمده اتلاف انرژی و آب است.

db.arti
RowNumberidschemaidlidmidgeneralOrddateedatecdateowneridnametitleimageprp_8189prp_7244linkseo
1121877711621101001394/10/161/6/2016 18:07:091394/9/248737پایا تاو کنترلشیر کنترل سه راهه pic963768010001شیر کنترل سه راهه شیری است که با اعمال نیرویی غیر از نیروی دست عمل مینماید و میزان جریان که (actuator) سیال را در یک سیستم کنترل فرایندی تنظیم می کند. شیر کنترل شامل یک شیر است که به یک مکانیزم محرکه توانائی تغییر عنصر کنترل کننده سیال را دارد متصل می باشد. این تغییر بر مبنای سیگنالی است که از سیستم کنترل دریافت میشود. شیر کنترل سه راهه عنصر نهایی در لوپ کنترل است و نقش مهم و اساسی دریک صنعت فرایندی ایفا می نماید. شیر-کنترل-سه راهه-مارک-هانیول1
2121558111621101001395/1/194/7/2016 11:49:071394/7/228737پایا تاو کنترلتله بخار pic573768010001تله بخار از اجزای حیاتی سیستم بخار می باشد. اگر تله بخار به درستی کار نکند، یک منبع عمده اتلاف انرژی و آب است.تله-بخار-ترمودینامیکی-دیسکی-استیل1